Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 16.2.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Tappara / Tamhockey Oy
Y-tunnus: 1539240-6
Kissanmaankatu 9
33520 TAMPERE
Sähköposti: tappara@tappara.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tamhockey Oy
Anssi Ronkainen
Kissanmaankatu 9
33520 TAMPERE
Sähköposti: anssi.ronkainen@tappara.fi

 1. Rekisterin nimi

Tapparan kausikorttien kestotilaajien asiakasrekisteri

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tallentaa Tapparan kausikortin kestotilauksen tehneiden asiakkaidensa henkilötietoja asiakasrekisteriin asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään myös asiakaspalvelun toteuttamiseksi, asiakkaan tunnistamiseksi, asiakaspalveluliiketoiminnan tapahtumien todentamiseksi ja kehittämiseksi ja laadun tarkkailemiseksi sekä asiakasmarkkinointia ja tilastointia varten.

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan antamat perustiedot kuten nimi ja syntymäaika ja yhteystiedot mukaan lukien osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tietoja tilauksista ja ostetuista tuotteista
 • asiakaslaskutusta koskevia tietoja
 • kausikortin käyttötietoja
 • tietoja asiakaspalautteista ja muista asiakkaan yhteydenotoista
 • muut asiakkaan palvelun käyttämiseen liittyvät välttämättömät tiedot, kuten se mihin ryhmiin asiakas kuuluu
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakasta koskevia tietoja voidaan hakea myös väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Reksiterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle tai tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän toimipaikassa, jolloin ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakas tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.